Vidaus tvarkos taisyklės ir aprašai

TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės

DARBO TVARKOS APRAŠAI

Šiaulių miesto savivaldybės Visos Dienos Mokyklos tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir vėlavimo prevencijos tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Uniformų dėvėjimo aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Elektroninio mokinio pažymėjimo tvarkos aprašas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Patalpų naudojimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Renginių organizavimo tvarkos aprašas

Bibliotekos darbo tvarkos aprašas

Vadovėlių aprūpinimo tvarkos aprašas

Informacijos apie progimnaziją viešo skelbimo tvarkos aprašas

Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Neformalaus ugdymo tvarkos aprašas

MOKYTOJO DOKUMENTAI

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir vėlavimo prevencijos tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Renginių organizavimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Klasės tėvų susirinkimo protokolas