Teisės aktai

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SANDARA Pedagogams

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SCHEMA Pedagogams

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

Svarbi informacija tėvams