Logopedas

PASKIRTIS

Visapusiškai lavinti mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, kalbą, šalinti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, mokyti bendravimo, ugdyti mokinių pasitikėjimą, motyvaciją šalinant sutrikimą.

TIKSLAS

Visapusiškai ugdyti mokinius, turinčius ugdymo (si) sunkumų.

UŽDAVINIAI

✔️Šalinti mokinių kalbėjimo, kalbos bei komunikacijos sutrikimus.

✔️Siekti, jog specialiųjų poreikių mokiniai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais, skatinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas pozityviai jų socializacijai.

✔️Teikti rekomendacijas bei pagalbą pedagogams ir tėvams dėl mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų ugdymo kokybės klausimais.

✔️Turtinti logopedinį kabinetą naujomis vaizdinėmis priemonėmis, didaktine bei metodine medžiaga mokinių kalbos sutrikimams šalinti.

✔️Kelti savo kvalifikaciją kursuose, metodiniuose užsiėmimuose, konferencijose, skaityti metodinę literatūrą ir ją taikyti praktinėje veikloje.

✔️Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

LOGOPEDO FUNKCIJOS

✔️Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus ir nustato kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos lygį (galias ir sunkumus) bei prireikus skiria kalbos ugdymo pratybas.

  1. ✔️Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
  1. ✔️Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese bei juos konsultuoja. 
  1. ✔️Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.
  2.  

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt