Visuomenės sveikatos specialistė

Rasa Pikturnienė | El. paštas rasa.pikturniene@sveikatos-biuras.lt / 125 kab.

PASKIRTIS

Vykdyti sveikatos priežiūrą, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

TIKSLAS

Vykdyti sveikatos priežiūrą ir stiprinimą mokykloje.

UŽDAVINIAI

 • ✔️Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • ✔️Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • ✔️Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS FUNKCIJOS

 • ✔️Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose.
 • ✔️Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, mokytojams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
 • ✔️Kaupti metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • ✔️Teikti informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei.
 • ✔️Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • ✔️Organizuoti mokinių maitinimo priežiūrą, skatinti sveiką mitybą bei formuoti sveikos mitybos įgūdžius.
 • ✔️Dalyvauti mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime bei nustatant prioritetines mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo kryptis.  
 • ✔️Kaupti, analizuoti ir pateikti duomenis apie mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus Biurui, mokyklų bendruomenei bei teikti pasiūlymus mokyklų administracijai dėl sveikatinimo veiklos gerinimo.
 • ✔️Organizuoti ir dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose.
 • ✔️Teikti pasiūlymus mokyklų vadovams dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • ✔️Dalyvauti ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime.
 • ✔️Padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • ✔️Analizuoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą.
 • ✔️Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • ✔️Teikti informaciją visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • ✔️Teikti mokyklų bendruomenei pirmąją medicinos pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.