Specialusis pedagogas

PASKIRTIS

Padėti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir kt.) geriau prisitaikyti visuomenėje, bendruomenėje, progimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

TIKSLAS

Visapusiškai ugdyti mokinius, turinčius ugdymo (si) sunkumų.

UŽDAVINIAI

✔️Siekti, jog specialiųjų poreikių mokiniai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais, skatinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas pozityviai jų socializacijai.

✔️Teikti rekomendacijas bei pagalbą pedagogams ir tėvams.

✔️Turtinti kabinetą naujomis vaizdinėmis priemonėmis, didaktine bei metodine medžiaga mokinių kalbos sutrikimams šalinti.

✔️Kelti savo kvalifikaciją kursuose, metodiniuose užsiėmimuose, konferencijose, skaityti metodinę literatūrą ir ją taikyti praktinėje veikloje.

✔️Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

✔️Aktyviai dalyvauti metodinėse ir darbo grupėse.

SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

✔️Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant nustatyti sutrikimo pobūdį, mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius.

✔️Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

✔️Organizuoja, rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines pratybas.

✔️Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

✔️Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.

✔️Pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, taip pat pataria mokytojams, kaip rengti ugdymo programas.

✔️Teikia konsultacijas (specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais) mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese.

✔️Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.


KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt