Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Fausta Verpečinskienė

Tikslas — Visapusiškai ugdyti mokinius, turinčius ugdymo (si) sunkumų.

 Uždaviniai:

  • Siekti, jog specialiųjų poreikių mokiniai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais, skatinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas pozityviai jų socializacijai.
  • Teikti rekomendacijas bei pagalbą pedagogams ir tėvams.
  • Turtinti kabinetą naujomis vaizdinėmis priemonėmis, didaktine bei metodine medžiaga mokinių kalbos sutrikimams šalinti.
  • Kelti savo kvalifikaciją kursuose, metodiniuose užsiėmimuose, konferencijose, skaityti metodinę literatūrą ir ją taikyti praktinėje veikloje.
  • Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.
  • Aktyviai dalyvauti metodinėse ir darbo grupėse.

Specialiojo pedagogo pareigos:

  • Įvertina mokinių mokymosi raidos ypatumus, ugdo pagal pedagoginės psichologinės tarnybos skirtą programą.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagogine psichologine tarnyba.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, švietimo pagalbos mokiniui metodinės grupės veikloje.