Pradinis ugdymas

Apie ugdymo programą:

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Apie ugdymo paskirtį:

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Apie vaiko ugdymą:

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.

Progimnazijoje įgyvendinant pradinio ugdymo programą organizuojamas neformalaus ugdymo veiklos bei teikiamos, pagal poreikį, švietimo pagalbos specialistų paslaugos.

Ugdymo proceso trukmė: 35 savaitės
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
I pusmetis
II pusmetis

ATOSTOGOS

 

Informacija apie priėmimą į pradines klases:

  • – Priimami vaikai kuriems 2022 m. sueina 7 metai;
  • – Gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje 
  • – Lanko priešmokyklinio ugdymo grupę Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal pradinio bendrojo ugdymo programą;
  • – Prašymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.
  • – Į 1-4 klases vaikai priimami visus metus, jei yra laisvų vietų. 

Prašymo pildymas: