Pradinis ugdymas

Apie ugdymo programą:

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Apie ugdymo paskirtį:

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Apie vaiko ugdymą:

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.

Progimnazijoje įgyvendinant pradinio ugdymo programą organizuojamas neformalaus ugdymo veiklos bei teikiamos, pagal poreikį, švietimo pagalbos specialistų paslaugos.

Ugdymo proceso trukmė: 35 savaitės
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
I pusmetis
II pusmetis

ATOSTOGOS

Informacija apie priėmimą į pradines klases:

Prašymai į 2, 3, 4 klases priimami  tik į laisvas vietas!

Prašymo pildymas:


PRAŠYMŲ PATEIKIMO BŪDAI Į 2, 3, 4 KLASES: 

Prašymai į 2, 3, 4 klases priimami: 

  • Popieriniai. Progimnazijos raštinėje: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00 iki 17.00 val.; penktadieniais – 8.00 iki 16.00 val. 
  • Elektroniai. Pasirašyti elektroniniu būdu (galiojančių parašu) prašymai siunčiami el. p. rastine@splius.lt. Elektroniniu parašu prašymą galima pasirašyti: 
PRAŠYMO FORMA
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create/wicket:pageMapName/wicket-4
https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer
https://www.gosign.lt/lt/

Priėmimui būtini dokumentai: 

  • – Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 
  • – Asmens tapatybės dokumentas (gimimo liudijimas, gimimo išrašas, asmens tapatybės kortelė, pasas); 
  • – Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jeigu mokinys priimamas į 2-8 klases). 

Daugiau informacijos:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Tatjana Bakanovienė 

Mob. tel. 865674570 

Nuorodos

https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti

https://www.siauliai.lt/page/view/228