Pradinis ugdymas

 


Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų. MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Progimnazijoje įgyvendinant pradinio ugdymo programą organizuojamas neformalaus ugdymo veiklos bei teikiamos, pagal poreikį, švietimo pagalbos specialistų paslaugos.

Ugdymo proceso trukmė: 35 savaitės
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Pusmečių trukmė 2020-2021 m. m.:
I pusmetis 2020-09-01 iki 2021-01-21
II pusmetis 2021-01-22 iki 2021-06-08
Atostogos