Socialinis pedagogas

PASKIRTIS

Rūpintis mokinių socialine gerove, padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir tapti savarankiškais piliečiais. Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

TIKSLAS

Padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

UŽDAVINIAI

✔️Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą.

✔️Analizuoti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.

✔️Bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais, įvairiomis institucijomis, kuriant saugią ir palankią aplinką ugdymuisi.

  • SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS
  •  
  • ✔️Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose.
  •  
  • ✔️Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

✔️Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

✔️Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.

✔️Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.

✔️Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, kitais specialistais ir mokytojais ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius.


KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt