Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Reda Motuzienė

Tikslas — rūpintis mokinių socialine gerove, padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir tapti savarankiškais piliečiais.

Uždaviniai:

 1. Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą.
 1. Analizuoti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.
 1. Bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais, įvairiomis institucijomis, kuriant saugią ir palankią aplinką ugdymuisi.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

 • Individualus darbas su mokiniais;
 • Darbas su šeimomis;
 • Darbas su klasių auklėtojais, mokytojais, vadovais;
 • Prevencinė veikla (užimtumo organizavimas);
 • Bendradarbiavimas su vietos bendruomene;
 • Komandinis darbas;
 • Tiriamoji veikla;
 • Kvalifikacijos kėlimas;

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išveng).
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.