Registravimas ir priėmimas

Informacija apie vaikų priėmimą į darželius
PRAŠYMAS DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ ĮSTAIGOS DUOMENŲ BAZĖJE.

Vaikai priimami visus metus pateikiant prašymą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra iš dalies arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skiltyje „Paslaugų kainoraštis”.

Lopšelio-darželio grupes komplektuoja įstaigos direktorius pagal Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių
miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašą.


Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami bendra eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.


Į įstaigą pirmumo teise gali būti priimami:

 •   vaikai, kurie lankė specialiosios (sanatorinės) paskirties švietimo įstaigą ir tos įstaigos Vaiko gerovės
  komisija nustatė, kad jam nebereikalinga specialioji pedagoginė pagalba;
 •   vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
  –   vaikai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir/ar Švietimo skyriaus
  teikimu.
  Grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų iki einamų metų rugsėjo 1 d.,
  vaikai priimami ir per mokslo metus į laisvas vietas.

Naujai priimamų vaikų sveikatos pažymos turi būti pristatomos iki priėmimo į įstaigą dienos. 
Sveikatos pažyma galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.