Laisvos darbo vietos

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, neterminuota darbo sutartis, 1 etatas.
Reikalavimai: 
1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m.) išsilavinimą jam prilygintą išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją. 
2. Laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas. 
3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 
4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Funkcijos:Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: 
1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą; 
1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; 
1.3. dalyvauti projektuose, programose; 
1.4. ugdyti ir / ar dalyvauti vaikų ugdymo (-si) procese; 
1.5. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo (-si) programas; 
1.6. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (teisėtus jų globėjus); 
1.7. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (teisėtus jų globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 
1.8. inicijuoti ir / ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 (aktualia redakcija).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
– Prašymas leisti dalyvauti konkurse. 
– Gyvenimo aprašymas.
– Motyvacinis laiškas.
– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
– Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
– Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).
Dokumentai priimami adresu:
1. Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine@rasosp.lt
2. Pateikti asmeniškai į Šiaulių „Rasos“ progimnazijos raštinę adresu: raštinė, Tiesos g. 1, Šiauliai. 
Dokumentai priimami nuo 2023 m. gegužės 29 d. iki 2023 m. birželio 11 d. (darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį iki 16.00 val.).

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt