Laisvos darbo vietos

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Pareigybės pavadinimas:

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas, neterminuota darbo sutartis, 1 etatas.

Reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu;
2. Mokėti dirbti su operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis;
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Civilinės saugos, Gaisrinės saugos įstatymus bei kitus teisės aktus, žinoti „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms“;

4. Sugebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus;
5. būti išklausęs gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir civilinės saugos kursus bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus;
6. Mokėti rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitas instrukcijas;
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymus;
8. Mokėti kaupti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 10. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Funkcijos:
1. Vykdyti ūkinę veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimais pastatui ir patalpoms, patalpų įrangai ir apdailai, šildymui ir vėdinimui, vandentiekiui ir kanalizacijai, patalpų apšvietimui, teritorijos ir įrengimų priežiūrai;
2. Nuolat prižiūrėti ir įvertinti pastato ir patalpų techninę būklę;
3. Užtikrinti Lietuvos valstybinės vėliavos saugojimą ir iškėlimą švenčių dienomis;
4. Dalyvauti atliekant turto metinę ir neeilines inventorizacijas, vykdyti Mokyklos inventoriaus, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą ir saugą, teikti inventorizacijos komisijai nusidėvėjusio turto ir inventoriaus sąrašus nurašymui ar panaudojimui kitu, teisės aktuose numatytu, būdu;
5. Vykdyti nešvarių skalbinių surinkimą, keitimą, išvežimą į skalbyklą;
6. Organizuoti cheminių priemonių ir inventoriaus, darbo rūbų, asmeninių apsaugos priemonių išdavimą ir nurašymą;
7. Organizuoti reikalingų Mokyklos veiklai tyrimų ir patikrų atlikimą;
8. Organizuoti ugdymo aprūpinimo padalinio darbuotojų (aplinkos personalo) darbą, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus;
9. Organizuoti asmenų, Mokykloje atliekančių gyventojų visuomenei naudingą veiklą, darbus;
10. Užtikrinti darbų saugos, civilinės saugos, higienos, gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

11. Prižiūrėti ir vertinti patalpų, įrangos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, atlikti įrangos (matavimo priemonių, gesintuvų ir kt.) patikrą teisės aktų nustatyta tvarka;

12. Vykdyti ir koordinuoti sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
13. Organizuoti maisto produktų ir žaliavų priėmimą, apskaitą, sandėliavimą ir išdavimą Mokykloje vadovaudamasis „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms“ reikalavimais;
14. Vykdyti šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą ir apskaitą;
15. Organizuoti aplinkos priežiūros darbus mokyklos teritorijoje, užtikrinti, kad mokyklos aplinka būtų nuolat prižiūrima ir saugi;
16. Organizuoti darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, mokymuisi reikalingomis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonėmis, baldais, prietaisais, įrankiais ir įrengimais ir kitomis priemonėmis;
17. Užtikrinti, kad su mokėjimu susijusios pirkimo procedūros būtų visiškai įvykdytos, pateikti visi reikiami mokėjimo dokumentai;

18. Užtikrinti tinkamą inventoriaus, materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą, teikti dokumentus Šiaulių Apskaitos centrui;
19. Teikti duomenis auditui, išorės kontrolei pagal šios pareigybės kompetenciją, dalyvauti įgyvendinant vidaus kontrolės politiką;

20. Teikti siūlymus rengiant investicinius projektų aprašymus;

21. Pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo ar patyčių apraiškas, vadovautis Mokyklos vadovo patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“;
22. Vykdyti kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos vadovo pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis:

1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) nuo 8,00 iki 14,00.
2. Pareiginės algos kintamoji dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3.Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
6. Motyvacinis laiškas.
7. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
8. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).
Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos:
Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Skelbimas galioja 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data – 2023 m. vasario 1 d. Skelbimas galioja iki 2023 m. vasario 14 d.

Skelbimo Nr. 85766.

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/ugdymo-aprupinimo-padalinio-vadovas- 322;857660.html

KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt