Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti!

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių „Rasos“ progimnazija, biudžetinė įstaiga, kodas 190532096.

Pareigybės pavadinimas: Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas (1 etatas).

Reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.

2. Išmanyti darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, sanitarijos higienos reikalavimus, žinoti šias sritis reglamentuojančius teisės aktus.

3. Turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus.

4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas.

5. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti rengti dokumentus.

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, progimnazijos direktoriumi, kitomis institucijomis.

7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point programomis).

8. Žinoti ir taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius turto įsigijimą, apskaitą ir apsaugą, pastatų, patalpų eksploatavimą, šilumos vamzdynų priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką, ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką.

9. Žinoti ir išmanyti mokyklos administracinio ūkio veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus, instrukcijas, lokalinius dokumentus, mokyklos darbo specifiką darbo organizavimą ir valdymą, sąmatų sudarymą, tvirtinimą ir vykdymą.

10. Turėti patirtį vykdant viešuosius pirkimus, mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS), Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (CPO LT).

Funkcijos:

1. Užtikrinti taupų ir racionalų progimnazijos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą;

2. Užtikrinti darbų saugos, civilinės saugos, higienos reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

3. Nustatyta tvarka vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymą, tvarkyti kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;

4. Organizuoti progimnazijos teritorijos, pastato patalpų, inžinerinių tinklų įrengimų, prietaisų, kompiuterinės, spausdinimo įrangos ir kitų prietaisų ir įrengimų savalaikę priežiūrą ir remontą;

5. Instruktuoti progimnazijos darbuotojus darbo saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais, tvarko instruktažų apskaitą.

6. Aprūpinti ugdymo procesą reikalingomis medžiagomis, mokymo, techninėmis, informacinių technologijų priemonėmis;

7. Organizuoti įrengimų patikras, varžų matavimus, užtikrinti jų priežiūrą ir savalaikį remontą;

8. Atstovauti progimnazijai, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl civilinės parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimo;

9. Rengti ir organizuoti viešuosius pirkimus, derinti perkamų paslaugų sutartis;

10. Rengti atsiskaitymų projektus (pastabas, komentarus, paaiškinimus, kita) išorės institucijoms su ugdymo aprūpinimu susijusiais klausimais, rengti ataskaitas išorės institucijoms dėl pastatų eksploatavimo bei ūkio reikalų, rengti priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas išorės institucijoms;

11. Vykdyti tinkamą progimnaziją aptarnaujančių įmonių (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis) veiklos kontrolę, yra atsakingas už tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą, kontroliuoti, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus, esant reikalui vykdyti įrangos, inventoriaus bei kitų daiktų pakrovimo/ iškrovimo darbus. 

12. Kontroliuoti sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą.

Darbo užmokestis:

1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) intervale nuo 7,4 iki 10,6.

2. Pareiginės algos kintamoji dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymas.

5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos:

Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. vasario 8 d.

Skelbimas galioja iki 2022 m. vasario 22 d.

Skelbimo Nr.: 76987

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/ugdymo-aprupinimo-skyriaus-vedejas-322;769870.html