Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI. KAS TAI?

PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos įdarbinę aplinką.

UŽDAVINIAI
Siekiama, kad mokiniai:
✔️Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
✔️Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
✔️Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
✔️Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
✔️Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
✔️ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
✔️karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
✔️karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

LABAS,
AŠ ESU MONIKA, KARJEROS UGDYMO SPECIALISTĖ! 

Esu čia tam, kad padėčiau mokiniams sėkmingai planuoti savo karjerą!

Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis tolimesnių mokslų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Pagrindinis mano teikiamų paslaugų tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, gebėti analizuoti, suprasti save ir planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.

Kreipkis į mane, jei:

  • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
  • nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
  • abejoji savo pasirinkimu;
  • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
  • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Ir aš tau padėsiu išsiaiškinti tavo asmeninius karjeros žingsnius, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą, išsiaiškinti, koks tavo profesinis kryptingumas bei sukurti visas galimybes pažinti, suprasti ir išbandyti tave dominančias sritis ir profesijas!

Daugiau apie mūsų mokykloje taikomą programą: 

UGDYMAS KARJERAI. PRISTATYMAS

KARJEROS UGDYMO PLANAI:

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7-8 kl.

Iki susitikimo profesinio orientavimo kelyje! 
Karjeros ugdymo specialistė
Monika

 

💬 Šiaulių „Rasos“ progimnazijos karjeros ugdymo specialistė Monika Valčiukaitė – Vaitkienė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas 101 kab.

II- 13.00 – 16.00 val. 

III ir V | 9.00 – 16.00 val. 

IV- 13.00 – 16.00 val. 

✉️ Dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu valciukaites@gmail.com.

DOKUMENTAI:

UGDYMO KARJERAI SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ APRAŠAS

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA (ŠMM ĮSAKYMAS)

UGDYMO KARJERAI MODELIS

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS PRIEDAS


REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

▫Metodinė medžiaga MOKYTOJO KNYGA.
Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

▫Metodinė medžiaga MOKINIO KNYGA.
Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis. Pastaba: rekomenduojama progimnazijų mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temoms.

▫️Knygos ugdymui karjerai.

▫️Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

▫️44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė): Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.

▫️Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai. Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“. Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).

▫️Profesijų pasaulio įvairovė. Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu. Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. 


KONTAKTAI
Šiaulių „Rasos“  progimnazija
Adresas: Tiesos g. 1, LT- 78203, Šiauliai.  

📞 Tel.: 8 650 95306
✉ El. paštas: rasosp@splius.lt