Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti!

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1, Šiauliai
Pareigų pavadinimas: specialusis pedagogas. Darbo krūvis: 1 etatas. Darbo sutartis nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai:
1. Aukštasis  universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija; mokymo programa – specialioji pedagogika;

2. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, tolerantiškam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje ir laikytis progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių.

Funkcijos:
1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą gavus raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių lygį ir registruoja vaiką į Šiaulių miesto pedagoginę psichologinę tarnybą;

2. ruošia dokumentus, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie paskirtas datas ir užtikrina, kad skirtingų gebėjimų mokiniui laiku būtų atliktas vertinimas;

3. dalyvauja vaiko gerovės komisijos, švietimo pagalbos mokiniui grupės veikloje ir renka duomenis apie skirtingų gebėjimų mokinių akademinius pasiekimus;

4. numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius skirtingų gebėjimų mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

5. padeda skirtingų gebėjimų mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

6. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į skirtingų gebėjimų mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

7. pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti skirtingų gebėjimų mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas; 

8. teikia metodinę pagalbą mokytojams, skirtingų gebėjimų mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja ugdymo klausimais;

9. ruošia rekomendacijas mokytojams apie skirtingų gebėjimų mokinių pagalbos teikimą ir užtikrina, kad ji būtų efektingai teikiama;

10. supažindina mokyklos bendruomenę skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į skirtingų gebėjimų mokinius; 

11. pildo savo darbo dokumentus, dienyne žymi vaikų pasiekimus, įvertinimus;

12. parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą;

13. sistemingai tobulina savo kvalifikaciją;

14. tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus;

15. tvirtina pritaikytas ir individualizuotas programas;

16. bendradarbiauja su kitų progimnazijų, gimnazijų specialistais, turint raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, perduoda skirtingų gebėjimų mokinių dokumentus kitai įstaigai, į kurią mokinys išvyksta.

Darbo užmokestis: pagal 2017-01-17 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

5. Motyvacinis laiškas; 

6. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;

7. Kiti, pretendento manymu, reikalingi dokumentai.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis
Dokumentai priimami: 

  1. El. paštu: rasosp@splius.lt;
  2. Raštinėje pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00 val.), penktadieniais – nuo 8:00 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00 val.), adresu Tiesos g. 1, Šiauliai.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 650 95306.
Skelbimas galioja:dokumentai priimami nuo 2019-05-23 iki 2019-06-05 17:00 val.

Kandidatų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo