Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką raštinės vedėjo pareigoms užimti!

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1, Šiauliai
Pareigų pavadinimas: SEKRETORIATO VEDĖJAS. Darbo krūvis: 1 etatas. Darbo sutartis: terminuota (2 metams). Sekretoriato vedėjas reikalingas nuo 2019 m. birželio 17 d.
Reikalavimai:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, progimnazijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6. turėti įgūdžių, dirbant su elektronine dokumentų valdymo sistema.

Funkcijos:
1.Organizuoja darbą progimnazijos raštinėje, užtikrina progimnazijos informacinės sistemos funkcionavimą;

2. Spausdina mokyklos direktoriaus, pavaduotojų teikiamus dokumentų projektus, juos įregistruoja ir perduoda teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus;

4. Rengia darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus;

5. Rengia mokyklos dokumentacijos planą; 

6. Tvarko mokyklos archyvą;

7. Užtikrina tinkamą bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą.

8.    Užtikrina, kad dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus.

9. Peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;

10. Tvarko siunčiamuosius mokyklos dokumentus;

11. Siunčia elektroninius laiškus; 

12. Aptarnauja asmenis, pageidaujančius patekti pas direktorių, priima pareiškėjų prašymus bei išduoda pažymas direktoriaus pavedimu; 

13. Konsultuoja mokyklos darbuotojus dokumentų rengimo klausimais; 

informuoja direktorių apie dokumentų valdymo būklę; 

14. Vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Darbo užmokestis: pagal 2017-01-17 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

5. Motyvacinis laiškas;

6. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;

7. Kiti, pretendento manymu, reikalingi dokumentai.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis
Dokumentai priimami:

1.   El. paštu: rasosp@splius.lt;

2.   Raštinėje pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00 val.), penktadieniais – nuo 8:00 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00 val.), adresu Tiesos g. 1, Šiauliai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 650 95306.
Skelbimas galioja: dokumentai priimami iki 2019-05-20 17:00 val.

Kandidatų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo