Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigoms užimti!

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių „Rasos“ progimnazija, biudžetinė įstaiga, kodas 190532096. 

Pareigybės pavadinimas: Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas (1 etatas), terminuota 2 metams. 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.  

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje. 

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus. 

4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką. 

5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių. 

6. Išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje. 

7. Išmanyti progimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, progimnazijos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą. 

8. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą B1 lygiu (anglų, prancūzų arba vokiečių). 

Funkcijos:  

1. Planuoti, organizuoti ir užtikrinti Pagrindinio ugdymo skyriaus (toliau –Skyrius) veiklą, mokinių ugdymo(si) kokybę: 

1.1. organizuoti, analizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo pirmosios dalies formaliojo ir kryptingo meninio ugdymo programų įgyvendinimą; 

1.2. vykdyti Skyriaus mokytojų rengiamų teminių arba ilgalaikių planų, formaliojo ugdymo programų priežiūrą; 

1.3. stebėti, kontroliuoti ir vertinti ugdymo procese mokytojų darbą su mokiniais dėl jų mokymosi motyvacijos, krūvio optimizavimo, pasiekimų, adaptacijos ir kt. klausimais; 

1.4. prižiūrėti ir analizuoti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jo fiksavimą; 

1.5. organizuoti ir kontroliuoti mokinių ir mokytojų dalyvavimą su Skyriaus veikla susijusiuose renginiuose mokykloje ir už jos ribų; 

1.6. bendrauti ir bendradarbiauti su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), spręsti su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 

1.7. organizuoti, kontroliuoti dokumentacijos tvarkymą: mokinių, neturinčių prieigos prie interneto, kontrolinių darbų grafikus, mokinių saugaus elgesio instruktažus ir kt. 

2. Vadovauti metodinių grupių (gamtamokslinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų ir žmogaus saugos; socialinio ir dorinio ugdymo; lietuvių kalbos; užsienio kalbų; technologijų, menų ir kūno kultūros) veiklai, vykdyti jų veiklos analizę, dokumentų priežiūrą.

3. Rengti įsakymų, susijusius su Skyriaus veikla, projektus.

4. Teikti direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimo, vadovaujantis mokytojų veiklos analize.

5. Rengti Skyriaus atestuojamų mokytojų veiklos vertinimo dokumentus, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais.

6. Organizuoti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano ir kitų progimnazijos veiklos dokumentų rengimą.

7. Organizuoti ir užtikrinti pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą.

8. Kuruoti Skyriaus studentų praktikas mokykloje.

9. Budėti mokykloje pagal patvirtintą grafiką, rengti pamokų tvarkaraščio keitimus, kontroliuoti mokytojų budėjimą.

10. Vykdyti mokinių testavimą.

11. Vykdyti elektroninio dienyno pildymo priežiūrą, vadovaujantis progimnazijos Elektroninio dienyno tvarkos aprašu.

12. Koordinuoti mokyklos karjeros ugdymo planavimą bei vykdymą, į mokyklos ugdymo turinį integruojamų karjeros ugdymo programų rengimą. 

13. Koordinuoti socialinių kompetencijų ugdymo planavimą ir organizavimą. 

Darbo užmokestis:  

1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) intervale nuo 10,66 iki 11,71. 

2. Pareiginės algos kintamoji dalis. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.  

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. 

4. Gyvenimo aprašymas. 

5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496). 

6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes. 

7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi). 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai. 

Dokumentai priimami adresu: 

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį). 

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos: 

Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai. 

Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. 

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. sausio 5 d. 

Skelbimas galioja iki 2022 m. sausio 19 d. 

Skelbimo Nr. 76108.  

Nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/pagrindinio-ugdymo-skyriaus-vedejas-322;761080.html