Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: logopedas (-ė) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis), 0,5 etato.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
 2. 2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 3. 3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 4. 4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 5. 5. išmanymas Bendrųjų, specialiųjų programų ir Bendrųjų ugdymo planų.

 Darbo pobūdis: Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. 5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 6. 6. Galima pateikti rekomendacijas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Dokumentų priėmimui nuo 2021 m. liepos 23 d. iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. imtinai.

Dokumentai priimami:

 1. 1. El. paštu: rasosp@splius.lt
 2. 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.