Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką gamtos mokslų mokytojo pareigoms užimti!

Įstaigos pavadinimas:
Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1, Šiauliai
Pareigų pavadinimas: Gamtos mokslų mokytojas;

Etato dydis: 0,19 etato; 6 kontaktinės valandos per savaitę. Darbo sutartis terminuota: iki mokslo metų pabaigos.

Reikalavimai:
1. Aukštasis  universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

2. Turėti pedagoginio darbo stažą bendrojo lavinimo mokykloje.

3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, tolerantiškam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje ir laikytis progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių.

Funkcijos:
1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūrinei tapatybei, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai,  taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktų nustatytas atitinkamo ugdymo turinio perteikimas lietuvių kalba;

3. laikytis progimnazijoje nusistatytų etikos normų ir vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

4. tobulinti kvalifikaciją;

5. ugdyti remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

6. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;

7. progimnazijos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;

8. drauge su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekti mokymo tikslų;

9. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;

10. planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

11. pasirengti pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoti;

12. tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;

13. pritaikyti Bendrųjų programų dalykų programos turinį, metodus mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;

14. sužinojus, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant imtis tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoti mokyklos vadovą ar kitą atsakingą asmenį;

15. pamačius nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojus, nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam ir pranešti apie įvykį gimnazijos vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;

16. dalyvauti vykdant ir vertinant mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus;

17. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Darbo užmokestis:
Pagal 2017-01-17 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

5. Motyvacinis laiškas;

6. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;

7. Kiti, pretendento manymu, reikalingi dokumentai.

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis

Dokumentai priimami:
„Rasos“ progimnazijos raštinėje, adresu Tiesos g. 1, Šiauliai.

El. paštu: rasosp@splius.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Telefonas pasiteirauti – 8 650 95306.
Skelbimas galioja iki:

Dokumentai priimami iki 2019-04-25.


Kandidatų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo