Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką bibliotekos vedėjo pareigoms užimti!

Įstaigos pavadinimas:
Šiaulių „Rasos“ progimnazija, biudžetinė įstaiga, kodas 190532096.

Pareigybės pavadinimas:
Bibliotekos vedėjas (1 etatas), terminuota sutartis 2 metams.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį socialinių / humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
2. Sugebėti naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuterinis raštingumas) ir mokyklų bibliotekų informacine sistema (MOBIS).
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
5. Išmanyti vaikų, mokslo populiarinimo, ugdymo procesui reikalingą programinę bei pedagoginę literatūrą, būti susipažinusiam su bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokėti naudotis bibliotekos fondu.
6. Išmanyti bibliotekos darbui keliamų metodinių bei bibliotekos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus.

Funkcijos:
1. Planuoti, analizuoti, apibendrinti bibliotekos darbą ir atsiskaityti direktoriui.
2. Rengti metinę bibliotekos ataskaitą, teikti ją direktoriui ar atsakingoms institucijoms.
3. Komplektuoti bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą (toliau – Bibliotekos fondas).
4. Pildyti, tvarkyti ir saugoti Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus.
5. Rengti naudojimosi biblioteka taisykles.
6. Tvarkyti Bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles.
7. Sudaryti ir redaguoti bibliotekos katalogus (kartotekas).
8. Organizuoti bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.).
9. Organizuoti Bibliotekos fondo patikrinimą.
10. Tvarkyti bibliotekos (skaityklos) informacinių laikmenų fondą.
11. Užsakyti, registruoti, tvarkyti ir sudaryti metinius periodinės spaudos komplektus.
12. Dalyvauti ugdant mokinių informacinius gebėjimus.
13. Organizuoti ir vykdyti progimnazijos vartotojų aptarnavimą.
14. Direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoti ir priimti iš vartotojų atlygį už progimnazijos bibliotekos fondui padarytą žalą.
15. Užtikrinti darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpintis fondo apsauga.
16. Rengti teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis.
17. Organizuoti ir derinti su direktoriumi savo kvalifikacijos kėlimą.
18. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas.
19. Dalyvauti Mokytojų tarybos veikloje.

Darbo užmokestis:
1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) intervale nuo 5 iki 11,6.
2. Pareiginės algos kintamoji dalis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentų pateikimo būdas:
Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos:
Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai.
Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. spalio 11 d.
Skelbimas galioja iki 2021 m. spalio 25 d.
Skelbimo Nr. 74177

Nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/bibliotekos-vedejas-322;741770.html