Šiaulių „Rasos“ progimnazija ieško tikybos mokytojo!

Pareigybės pavadinimas: tikybos mokytojas (-a) (11 kontaktinių val. per savaitę) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. Aukštasis (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimas.
 2. 2. Būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 3. 3. Turi turėti atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą mokyti tikybos;
 4. 4. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 5. 5. Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;
 6. 6. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
 7. 7. Atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. 5. Motyvacinį laišką;
 6. 6. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 7. 7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Dokumentai priimami:

 1. 1. El. paštu: rasosp@splius.lt
 2. 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną. Asmens dokumentą pateikti atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.