Reikalingas Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas

 

 

Įstaigos pavadinimas:
Šiaulių „Rasos“ progimnazija
Pareigybės pavadinimas:
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas
Reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti.

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas.

5. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis).

7. Gebėti rengti dokumentus vadovaujantis teisės aktais.

8.Žinoti ir taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius turto įsigijimą, apskaitą ir apsaugą, pastatų, patalpų eksploatavimą.

Funkcijos:
1.    Organizuoti progimnazijos ugdymo proceso aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis.

2.    Organizuoti įstaigos pastato, patalpų, teritorijos materialinių vertybių priežiūrą, tvarkymą ir apsaugą.

3.    Tvarkyti ūkio dalies dokumentaciją.

4.    Apskaityti materialines vertybes, trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, rūpintis jo įsigijimu.

5.    Rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

6.    Organizuoti priešgaisrinės, civilinės ir sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą.

7.    Planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti atlikimo kokybę.

Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1.Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3.Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

4.Gyvenimo aprašymas (CV).

5.Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos pavyzdys patvirtintas 2017 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301).

6.Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

7.Motyvacinis laiškas.

Dokumentai priimami adresu:
Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val.

Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Elektroniniu paštu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Informacija teikiama tel. +370 650 95311 (atsakingas asmuo:pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių)
Skelbimas galioja:
Galioja iki 2017-07-05

 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja,

pavaduojanti direktorių   Diana Tamutienė