IKIMOKYKLINUKAMS | Projektas-paroda „Žiemos piešinys ant lango“!

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO (ANKSTYVOJO) AMŽIAUS VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIO  PROJEKTO-PARODOS „ŽIEMOS PIEŠINYS ANT LANGO“ NUOSTATAI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio ankstyvojo amžiaus vaikų ir pedagogų projekto-parodos (piešinių fotografijų) „Žiemos piešinys ant lango“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo ir dalyvių įvertinimo tvarką.

2. Projektas vyksta 2023-01-10 – 2023-02-10.

3. Projektą organizuoja Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos Rimutė Birutienė, Laima Juzulėnienė, Lina Petrauskienė, Virginija Petraitytė. Projekto koordinatorė – Ikimokyklinio skyriaus vedėja Eglė Matienė.

4. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių „Rasos“ progimnazijos interneto svetainėje adresu www.rasosp.lt, ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/rasiukai), „Facebook“ grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, veiklų planai)“, viešoje „Facebook“ grupėje „ŽIEMOS PIEŠINYS ANT LANGO“, kitose „Facebook“ grupėse.

II. SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – paminėti Tarptautinę sniego dieną lavinant ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, kūrybinius gebėjimus įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir būdais.

6. Uždaviniai:

6.1. skatinti domėtis žiemos reiškiniais atskleidžiant žiemos gamtos grožį;

6.2. tobulinti vizualinės raiškos gebėjimus;

6.3. ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas;

6.4. dalytis gerąja patirtimi su kitomis ugdymo įstaigomis.

III. SKYRIUS

DALYVIAI

7. Projekte kviečiami dalyvauti visų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai ir ankstyvojo amžiaus (1–3 m.) ugdytiniai.

IV. SKYRIUS

DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Projekto dalyviai pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis kuria ant lango (stiklo, veidrodžio) piešinius žiemos tema ir juos fotografuoja. 

9.  Dvi nuotraukas (rezultato) nuo 2023-01-10 iki 2023-02-10 paskelbia „Facebook“ grupėje „ŽIEMOS PIEŠINYS ANT LANGO“ nurodydami pilną ugdymo įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę, vaikų amžių.

10. Projekto dalyviams bus išduotos Šiaulių „Rasos“ progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pažymos, patvirtinančios dalyvavimą parodoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Organizatoriai pasilieka teisę Projekto nuotraukas viešinti ugdymo tikslais savo nuožiūra.

12. Pateikdami nuotraukas su vaikų veidais mokytojai pasirūpina, kad dalyvių tėvai duotų sutikimą viešinti vaikus elektroninėje erdvėje.

13. Informacija teikiama el. paštu laima.bpj@gmail.com.

______________________