Vizija, misija, filosofija, tikslai

VIZIJA:

Mokykla – teikianti kokybišką ugdymą, siekianti tikslų, prasmės, atradimų ir asmeninės vaiko mokymo(si) sėkmės.

MISIJA:

Teikti kokybišką ugdymą, kurti saugią ir sveiką aplinką, ugdyti aktyvią, kūrybingą, pilietišką, visą gyvenimą besimokančią asmenybę.

MŪSŲ FILOSOFIJA:

„KILK IR KELK!“

                                                       P. Višinskis

MOKYKLOS VERTYBĖS:

Profesionalumas, bendruomeniškumas, kūrybingumas, atvirumas, atsakomybė.

 

MOKYKLOS TIKSLAI:

 

 • 1 TIKSLAS. Užtikrinti ugdymo kokybę ir paslaugų įvairovę, tobulinti ugdymo organizavimą.

 •  Uždaviniai:
  1.1. tobulinti ugdymo programas, taikant naujas ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo formas;
  1.2. plėtoti mokėjimo mokytis kompetenciją;
  1.3. tobulinti įsivertinimo ir mokinio asmeninės pažangos matavimo sistemą;
  1.4. išradingai pritaikyti ir efektyviai išnaudoti  įvairias erdves (mokyklos, miesto ir kt.) organizuojant ugdymą(si) „klasės be sienų“, „klasės lauke“.

   

 • 2 TIKSLAS. Sudaryti sąlygas mokinių asmeninei karjerai, saviraiškai.

   Uždaviniai:
  2.1. veiksmingo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtotė didinant socialinių partnerių, dalyvaujančių socialinių kompetencijų ugdymo sistemoje, skaičių;
  2.2. skatinti mokinių saviveiklą, pilietines iniciatyvas, lyderystę įvairiose veiklose;
  2.3. plėtoti ugdymą karjerai aktyviai įtraukiant į veiklas bendruomenės narius ir socialinius partnerius;
  2.4. tobulinti prevencinių programų įgyvendinimą.

  3 TIKSLAS.  Kurti savitos kultūros progimnaziją, grįstą bendruomenės susitarimais.

   Uždaviniai:
  3.1. skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, remiantis pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis;
  3.2. tęsti etnokultūros puoselėjimą, išlaikant senas ir kuriant naujas mokyklos tradicijas;
  3.3. skatinti tėvų dalyvavimą progimnazijos veikloje; organizuoti bendradarbiavimą tėvams patogiu ir tinkamu laiku.
  3.4. teikti tėvams (globėjams) savalaikę informaciją, atspindinčią progimnazijos veiklą.